Mon-Fri 10:00-6:00, Sat 12:00-5:00 Sat, Closed Sundays